نمونه هایی از فعالیت‌های پژوهشی مرکز

طرح پاد (پیشگیری از استعمال دخانیات در مدارس ورامین ): با رویکرد پیشگیرانه و مداخله‌ای و با هدف ایجاد مدارس بدون دخانیات تدوین شده است.

بانک اطلاعاتی: ایجاد بانک اطلاعاتی دخانیات کشور در بخش‌های پایان‌نامه‌ها، مقالات و طرح‌های تحقیقاتی که در داخل کشور صورت گرفته است.

انجام تحقیقات با موضوعات: خطرات ناشی از  دود تحمیلی سیگار در بین کودکان، بررسی شیوع عوامل مرتبط با مصرف سیگار در جمعیت دانشجویی کشور، بررسی شیوع مصرف سیگار و هزینه های درمان بیماری های آن، بررسی الگوی مصرف سیگار در سرپرستان خانوار، بررسی نگرش والدین نسبت به مصرف سیگار

مرکز تحقیقات کنترل دخانیات | TCRC: Tobacco Control Research Center