ریاست مرکز

دکتر محمدرضا مسجدی

رئیس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات، جناب آقای دکتر محمدرضا مسجدی هستند که رزومه ایشان به پیوست زیر قابل‌ مشاهده است.