خانوار

بررسی الگوی مصرف سیگار در سرپرستان خانوار و عوامل مؤثر بر آن

بررسی الگوی مصرف سیگار در سرپرستان خانوار و عوامل مؤثر بر آن در ایران با استفاده از داده‌های پیمایش هزینه- درآمد خانوار 1390- 1394 از جمله تحقیقاتی است که در مرکز تحقیقات کنترل دخانیات وابسته به جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران انجام شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش