سیگار طعم دار

تأثیر سیگارهای طعم‌دار بر عدم ترک سیگار

در این مطالعه از تحلیل ثانویه و روش تصادفی استفاده شده‌است که 1504 فرد در آن شرکت داده شدند که حداقل 10 سیگار روزانه در طول 6 ماه گذشته مصرف کرده‌اند و برای ترک سیگار آمادگی دارند. شرکت‌کنندگان به طور تصادفی تحت درمان یکی از راه‌های ترک سیگار قرار گرفتند

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش