برچسب زده شده با : سیگار طعم دار
تأثیر سیگارهای طعم‌دار بر عدم ترک سیگار

امروزه بسیاری از افراد از سیگارهای طعم‌دار به جای سیگارهای غیر طعم دار استفاده می‌کنند. از این رو دانشکده دارو و سلامت عمومی دانشگاه ویسکانسین آمریکا در مطالعه‌ای تأثیر سیگارهای طعم‌دار و غیر طعم‌دار را بر ترک سیگار بررسی کرده‌است.

مرکز تحقیقات کنترل دخانیات | TCRC: Tobacco Control Research Center