برچسب زده شده با : مداخلات بهداشتی-دیجیتالی
مصرف سیگار و ترک آن در دوران بیماری کووید-۱۹

استعمال دخانیات ممکن است امکان و شدت بیماری کووید-۱۹ را افزایش دهد. این اطلاعات ممکن است بر باورهای مربوط به ترک سیگار در افراد سیگاری تأثیرگذار باشد.

مرکز تحقیقات کنترل دخانیات | TCRC: Tobacco Control Research Center