تاثیر ارائه اطلاعات پیرامون مواد مخدر و محرک به افراد بر نگرش به سیگار ؛آزمونی برای اصل تقابل ادراکی

مقاله طرح پژوهشی «تاثیر ارائه اطلاعات پیرامون مواد مخدر و محرک به افراد بر نگرش به سیگار ؛آزمونی برای اصل تقابل ادراکی» توسط سرکار خانم دکتر اشرف سادات موسوی عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات کنترل دخانیات و جناب آقای محمدعلی نکوئی منش پژوهشگر مرکز تحقیقات، منتشر گردید. چکیده این مقاله به شرح زیراست:

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرگذاری تقابل ادراکی بر نگرش به سیگار با ارائه اطلاعات پیرامون مواد مخدر به افراد بود. از روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. از دانشجویان مرد مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ۴۵ فرد سیگاری و ۴۵ فرد غیرسیگاری به‌صورت هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارها عبارت بودند از آزمون تداعی‌سنج ضمنی (IAT)، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) و پرسشنامه سنجش اعتیاد به سیگار. شرکت‌کنندگان به دو گروه سیگاری و غیرسیگاری تقسیم و سپس هر گروه به‌صورت تصادفی به سه گروه تحت مداخله با متن، تحت مداخله با فیلم و کنترل تقسیم شدند. شرکت‌کنندگان گروه‌های آزمایشی طی ۳ جلسه تحت ارائه اطلاعات پیرامون مواد مخدر قرار گرفتند و گروه کنترل اطلاعاتی دریافت نکرد. پس از پایان مداخله و دو هفته بعد، نگرش شرکت‌کنندگان به سیگار دوباره سنجیده شد. تحلیل داده‌ها به‌روش تحلیل واریانس آمیخته نشان داد ارائه اطلاعات در مورد مضرات مواد مخدر، با برقراری تقابل ادراکی، نگرش به سیگار را مثبت می‌کند (۰۱/۰ p<،۷۳/۱۴:F). تفاوت میان دو گروه سیگاری و غیرسیگاری (۰۱/۰ p<،۶۴/۳:F) و تفاوت گروه‌های آزمایشی (تحت مداخله فیلم و متن) نیز معنادار بود (۰۱/۰ p<،۶۹/۷:F). یافته این پژوهش تأییدی در جهت اصل تقابل ادراکی بود، بدین‌معنی که ارائه اطلاعات پیرامون مواد مخدر، طبق اصل تقابل ادراکی، نگرش مثبت‌تری به سیگار ایجاد می‌کند. تغییر نگرش به این دلیل انجام می‌شود که در مقایسه با اطلاعاتی که مضرات مواد مخدر را بیان می‌کند، مضرات سیگار کم‌اهمیت می‌نماید و بنابراین نگرش فرد به سیگار مثبت‌تر می‌شود.

اشتراک گذاری این مطلب
تلگرام
واتس آپ
ایمیل
چاپ مطلب

آخرین مطالب

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش