برچسب زده شده با : ترکیه

بیش از صد نماینده از مؤسسات عمومی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی در 9 فوریة 2017 در آنکارا جمع شدند تا دربارة اقدامات اخیر و برنامه‌های آتی برای تقویت کنترل دخانیات در این کشور بحث کنند.

مرکز تحقیقات کنترل دخانیات | TCRC: Tobacco Control Research Center