تمبرهای مالیاتی

تجارت غیرقانونی دخانیات: بررسی بسته‌های خالی در هشت شهر آرژانتین

هدف این مطالعه برآورد شیوع تجارت غیرقانونی دخانیات[1] و حالت‌های مختلف – جعل تمبر مالیاتی و قاچاق[2]-در آرژانتین است. مطالعه مقطعی[3] با استفاده از بررسی بسته دخانیات خالی توسط یک طرح نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای ساده[4] انجام شده‌است که با استفاده از تأیید اصالت تمبرهای مالیاتی و بسته‌ها و مدل‌سازی اقتصادسنجی[5]

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش