برچسب زده شده با : تمبرهای مالیاتی
تجارت غیرقانونی دخانیات: بررسی بسته‌های خالی در هشت شهر آرژانتین

هدف این مطالعه برآورد شیوع تجارت غیرقانونی دخانیات[۱] و حالت‌های مختلف – جعل تمبر مالیاتی و قاچاق[۲]-در آرژانتین است. مطالعه مقطعی[۳] با استفاده از بررسی بسته دخانیات خالی توسط یک طرح نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای ساده[۴] انجام شده‌است که با استفاده از تأیید اصالت تمبرهای مالیاتی و بسته‌ها و مدل‌سازی اقتصادسنجی[۵] با عنوان قانونی و غیرقانونی […]

مرکز تحقیقات کنترل دخانیات | TCRC: Tobacco Control Research Center