برچسب زده شده با : سالخوردگی
ارتباط نوشیدن مشروبات الکلی و استعمال دخانیات با نشانه‌های ظاهری سالخوردگی

پژوهشی که در سایت مجلة اپیدمولوژی و جامعة سلامتی "Journal of Epidemiology & Community"، منتشر شد حاکی از آن است که نوشیدن مشروبات الکلی و استعمال دخانیات با نشانه‌های ظاهری سالخوردگی زیستی، و پیرتر به نظر رسیدن از سن واقعی شخص مرتبط است.

مرکز تحقیقات کنترل دخانیات | TCRC: Tobacco Control Research Center