نوجوانان و جوانان

رابطه بیماری کووید-19 و دود دست دوم

آیا دود سیگار می‌تواند ویروس کرونای جدید[1] را منتقل کند؟ کارشناسان می‌گویند ریزقطره‌[2]های حاوی ویروس کرونا که باعث بیماری کووید-[3]19 می‌شود، می‌توانند در دود سیگار و هم‌چنین بخار سیگار الکترونیکی[4] با فاصله بیشتری حرکت کنند. کارشناسان می‌گویند دود دست دوم سیگار و هم‌چنین سیگار الکترونیکی می‌توانند ویروس کرونا را تا

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش