نوع شدید بیماری

تأثیر مصرف سیگار بر شدت بیماری کووید19

تأثیر مصرف سیگار بر شدت بیماری کووید19 : مطالعه‌ای سیستماتیک و فراتحلیل

موارد مختلفی به عنوان عوامل خطر بر شدت بیماری کووید19 تأثیر دارند. تأثیر مصرف سیگار بر شدت بیماری کووید 19 قبلا نیز مورد بررسی قرار گرفته‌است اما این پژوهش‌ها با نمونه‌های کوچک و روش‌های ضعیف بوده‌است.

فراخوان های پژوهشی

اطلاعیه ها

همکاری با ما

آموزش